مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری قوس دار با درب بارانی فلزی
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری قوس دار با درب بارانی فلزی
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری قوس دار با درب بارانی فلزی
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری قوس دار با درب بارانی فلزی
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری قوس دار با درب بارانی فلزی
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری قوس دار با درب بارانی فلزی
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری قوس دار با درب بارانی فلزی
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری قوس دار با درب بارانی فلزی

مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری قوس دار با درب بارانی فلزی


مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری قوس دار با درب بارانی فلزی