دستگاه ضدعفونی کننده دست پدالیBETA
دستگاه ضدعفونی کننده دست پدالیBETA
دستگاه ضدعفونی کننده دست پدالیBETA
دستگاه ضدعفونی کننده دست پدالیBETA
دستگاه ضدعفونی کننده دست پدالیBETA
دستگاه ضدعفونی کننده دست پدالیBETA
دستگاه ضدعفونی کننده دست پدالیBETA
دستگاه ضدعفونی کننده دست پدالیBETA

محلول پاش پدالی- بدون برق و باطری بتا


دستگاه ضدعفونی کننده دست پدالیBETA