محلول ضد عفونی کننده دست الکلی GELAN حجم 4 لیتر
محلول ضد عفونی کننده سطوح و دست +Sorolyt – حجم 4 لیتر
محلول ضد عفونی کننده سطوح و دست +Sorolyt – حجم 4 لیتر
محلول ضد عفونی کننده دست الکلی GELAN حجم 4 لیتر
محلول ضد عفونی کننده سطوح و دست +Sorolyt – حجم 4 لیتر
محلول ضد عفونی کننده سطوح و دست +Sorolyt – حجم 4 لیتر

محلول ضد عفونی کننده سطوح و دست +Sorolyt – غیرالکلی


محلول ضد عفونی کننده سطوح و دست +Sorolyt – حجم 4 لیتر