دستگاه های ضدعفونی کننده

دستگاه های ضدعفونی کننده 
شیوع جهانی ویروس کرونا لزوم استفاده از مواد ضدعفونی کننده را جهت مقابله و پیشگیری از کرونا جهانی نمود .
فروشگاه آپاداناتجارت با فروش محصولات  ضدکرونایی گامی موثر در جهت مقابله با این ویروس کشنده را برداشته است .
در ویدئو زیر به طور اجمالی برخی از محصولات و دستگاه های الکل پاش دست اتوماتیک و مکانیکی معرفی گردیده است :

انواع دستگاه های محلول پاش الکل دست و محیط :

دستگاه های ضدعفونی کننده هوشمند:
1-دستگاه ضدعفونی کننده Ga300
2-دستگاه محلول پاش PA-150
3-دستگاه ضدعفونی کننده دیواری Arta-350

دستگاه های محلول پاش پدالی:
1- دستگاه پدالی مکانیکی آلفا
2- دستگاه پدالی مکانیکی  بتا
3- دستگاه پدالی برقی 500M

دستگاه کاور کفش مکانیکی:
دستگاه کاورزن کفش A1100